From the Ouachita Mountains, Southwestern Arka…

From the Ouachita Mountains, Southwestern Arkansas